Általános szerződési feltételek


Figyelemfelhívás a felhasználó részére

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) megismerése előtt nyomatékosan szeretnénk felhívni tisztelt Felhasználóink figyelmét arra, hogy a jelen dokumentum a HOCKKA Kft. (Székhely: 2120 Dunakeszi, Kálvin János u 2. Cégjegyzékszám: 13-09-204807; Adószám: 14787616-2-13.) által üzemeltetett www.medencepont.hu weboldal általános szerződési feltételeit tartalmazza. Ezen rendelkezésektől a HOCKKA Kft.-nek eltérni nem áll módjában, és az itt rögzítettek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Hatodik Könyv XV. fejezetének (6:77-81.§§) rendelkezései alapján általános szerződési feltételeknek minősülnek és a felek jogviszonyában kötelező erővel bírnak.

 


 

 

Bevezető intézkedések

1.1 A www.medencepont.hu honlap a HOCKKA Kft. (Székhely: 2120 Dunakeszi, Kálvin János u 2. Cégjegyzékszám: 13-09-204807; Adószám: 14787616-2-13) a továbbiakban: „Társaság” vagy „Szolgáltató”) tulajdona. A www.medencepont.hu honlap használatával Ön kifejezetten elfogadja az alábbi szerződési feltételeket.

1.2 A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A Társaság a szerzői jogosultja a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: ideértve többek között a Honlap szerves részét képező valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást.

1.3 A Társaság aFővárosi Bíroság mint Cégbíróság 01-09-919851 cégjegyzékszámon bejegyzett, korlátolt felelősségű társaság formában működő gazdasági társaság. A Társaság a tevékenységét a mindenkor hatályos magyar jogszabályok alapján végzi.

 


 

 

Értelmező rendelkezések

2.1 A jelen ÁSZF értelmezése során az alábbiakban felsorolt nagy kezdőbetűs szavak és kifejezések – tekintet nélkül arra, hogy milyen időben, számban, módban és esetben állnak – az alábbiakban meghatározott jelentéssel bírnak:

Adásvétel” jelenti a Társaság Termékének a Honlapon történő megvásárlását.

ÁSZF” azt a Társaság által alkalmazott szabályrendszert jelenti, amely meghatározza a Társaság és a Felhasználó közötti elektronikus kereskedelmi jogviszony alapvető szabályait, és amelynek rendelkezéseit alkalmazni kell a Társaság és valamennyi Felhasználója közötti minden olyan jogviszonyban, amelynek során a Felhasználó a Honlap használatával Terméket vásárol a Társaságtól.

Elkertv.” jelenti az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényt.

Felhasználó” jelenti azt a természetes vagy jogi személyt, aki a Társaság Honlapját regisztráció után vagy regisztráció nélkül használja.

Harmadik Személy” jelenti az olyan természetes vagy jogi személyt, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, amely vagy aki nem azonos a Felhasználóval, illetőleg a Társasággal vagy annak képviselőjével.

Infotv.” jelenti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt.

Ptk.” jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt.

Regisztráció” jelenti azt a folyamatot, ami a felhasználó adatainak megadása mellett meghatározott Szolgáltatások igénybevételének megkezdéséhez szükséges. A Regisztrációval a Felhasználó a Társasággal szerződést köt, amellyel elfogadja és tudomásul veszi a Társaság által működtetett Honlapon nyújtott Szolgáltatás szabályait, előírásait, működési mechanizmusát. Meghatározott Szolgáltatások kizárólag a Regisztrációt követően vehetők igénybe.

Személyes Adat” jelenti valamennyi, a Felhasználóval kapcsolatba hozható adatot, az adatból levonható, a Felhasználóra vonatkozó következtetést.

Szolgáltatás(ok)” jelenti(k) a Társaság által a Felhasználónak az ÁSZF elfogadását követően a Honlapon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatás(oka)t vagy azok bármelyikét.

Társaság” vagy „Szolgáltató” jelenti az HOCKKA Kft. (Székhely: 1044 Budapest, Ugró Gyula sor 19Cégjegyzékszám: 01-09-919855; Adószám: 14787616-2-13).

Tartalom” jelenti azt a tartalmat, amit a Felhasználó a Honlap felületén megjelenít.

Termék” jelenti a Társaság által forgalmazott medencéket, tartozékokat, kiegészítőket, továbbá a Társaság által mindenkor értékesítendő bármely árut és szolgáltatást.

Vásárló” jelenti azt a természetes vagy jogi személy Felhasználót, aki a Társaság Termékét a Társaságtól a Honlapon történő regisztrációt követően megvásárolja.

2.2 A jelen ÁSZF alkalmazásában a címszavak és a bekezdésszámok kizárólag hivatkozási alapul szolgálnak, és csak az ÁSZF szövegének értelmezésével együtt vehetők figyelembe.

 


 

 

Az ÁSZF alkalmazási köre

3.1 A Társaság és a Felhasználó közötti elektronikus kereskedelmi szolgáltatási jogviszonyra vonatkozó szabályok összességét a jelen ÁSZF és a vonatkozó jogszabályok együttesen tartalmazzák.

 


 

 

Az ÁSZF hatálya és elfogadása a felhasználó részéről

4.1 A jelen ÁSZF-et a Társaság határozatlan időre adja ki. Az ÁSZF rendelkezései a Társaság és a Felhasználó közötti jogviszonyban az ÁSZF Felhasználó általi elfogadásától alkalmazandók.

4.2 A jelen ÁSZF személyi hatálya a Társaságra, a Felhasználóra és a Vásárlóra terjed ki.

4.3 A Felhasználó az ÁSZF elfogadásával kifejezetten kiejlenti, hogy a Társaság a jelen ÁSZF bevezető részében a Ptk. 6:78. §-a szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

4.4 A „Elolvastam és elfogadom a felhasználási és rendelési feltételeket” jelölő négyzet megjelölésével a Felhasználó kifejezetten elismeri az ÁSZF elolvasását, és – a Társaság figyelemfelhívó tájékoztatását követően – a dokumentumban foglalt általános szerződési feltételeket kifejezetten elfogadja.

 


 

 

Az ÁSZF egyoldalú módosítása

5.1 A Társaság jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan kiegészíteni, illetve módosítani. A Társaság az ÁSZF módosításáról szóló hirdetményét – annak hatálybalépését legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően – köteles a Honlapon közzétenni.

5.2 A Felhasználó felelőssége, hogy a módosítás tartalmát megismerje, illetve arról a Társaságnál vagy a Társaság honlapján tájékozódjon.

5.3 Az ÁSZF változása a Társaság és a Felhasználó között korábban létrejött, de még nem teljesített vagy még meg nem szűnt valamennyi jogviszonyra vonatkozik, és a közöttük fennálló jogviszonyok ennek megfelelően módosulnak, feltéve, hogy a Felhasználó a módosítást elfogadta. Az ÁSZF-módosítás Felhasználó általi elfogadásának minősül és ebből kifolyólag a Társaság és a Felhasználó közötti jogviszony ennek megfelelően a módosítás időpontjától módosul, amennyiben a Felhasználó a módosítás hatálybalépését követően a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszi, illetőleg a Felhasználó a módosítás Honlapon történt megjelenését követő 8 (nyolc) napon belül a Társaság felé írásban nem nyilatkozott kifejezetten úgy, hogy a módosítást nem fogadja el.

5.4 Amennyiben a Felhasználó – a Társasághoz címzett írásbeli kifejezett nyilatkozatával – a tervezett módosítást nem fogadja el, úgy a Társaság jogosult a felek közötti jogviszonyt egyoldalúan azonnali hatállyal megszüntetni a Felhasználó Regisztrációjának törlésével, vagy a jogviszonyt az ÁSZF módosítása előtti változatlan tartalommal hatályában fenntartani.

 


 

 

Kézbesítés

6.1 A Társaság a Felhasználónak szóló szerződéses ajánlatokat, nyilatkozatokat, értesítéseket a Felhasználó által a Regisztráció során megadott e-mailcímre küldi meg. Amennyiben a megadott e-mailcím a Regisztrációt követően megszűnik, vagy levélfogadásra alkalmatlan állapotú, úgy az értesítés elmaradásából származó károkért a Társaság nem felel, felelősségét ebben a körben kifejezetten kizárja.

6.2 A Társaság részére szóló írásos küldeményeket a Társaság székhelyére, illetve az medencepont@medencepont.hu e-mailcímre kell megküldeni. A Társaság a Felhasználó kifejezett kérésére esetenként igazolást ad a küldemény átvételéről. Az átvétel igazolásának minősül, ha a küldemény másolatát a Társaság bélyegzőlenyomatával, felhatalmazott képviselője aláírásával és dátummal látja el.

6.3 TÁRSASÁG ELÉRHETŐSÉGEI AZ ALÁBBIAK:

telefon:+36 306 704 505

e-mail: medencepont@medencepont.hu

posta: 2120 Dunakeszi, Kálvin János u 2.

 


 

 

A társaság felelőssége

7.1 A Társaság az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások során mindenkor a tőle elvárható gondossággal és körültekintéssel, valamint a Felhasználó érdekeinek az adott körülmények között lehetséges legnagyobb mértékben történő figyelembevételével jár el.

7.2 A Társaság nem felel az olyan károkért, amelyek rajta kívülálló és el nem hárítható okból  következtek be.

7.3 A Társaság jogosult a Szolgáltatások nyújtását bármikor saját diszkrecionális döntésével felfüggeszteni vagy megszüntetni. A fenti 7.2 pontban foglaltak az irányadók abban az esetben is, ha (i) a Társaság a Szolgáltatások nyújtását saját diszkrecionális döntésével felfüggeszti vagy megszünteti; (ii) a Társaság vagy a Társaság valamely szerződéses partnere jelentős ok miatt bizonyos ideig szünetelteti vagy korlátozza működését; illetőleg (iii) ha a Szolgáltatás szüneteltetésére a Felhasználók adatai védelme érdekében kerül sor.

7.4 A Társaság a Szolgáltatást az Elkertv. rendelkezései szerint végzi. A Társaság a Honlapot azzal a céllal üzemelteti, hogy lehetőséget kíván biztosítani arra, hogy Termékeit a Felhasználók elektronikus úton megvásárolhassák. A fentiekre tekintettel a Társaság, mint a Termék tényleges értékesítője elsősorban elektronikus kereskedelmi tevékenységet folytat.

7.5 A Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a Társaság nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért. A Társaság kizár továbbá minden felelősséget a Honlap Felhasználói által tanúsított magatartásért. A termékeknél megjelenített képek csak illusztrációk, a valóságtól eltérhetnek.

7.6 Nem terheli felelősség a Társaságot olyan, kisebb jelentőségű hibákért vagy mulasztásokért, amelyek nagyszámú ügylet teljesítése során az általában elvárható gondosság mellett is előfordulhatnak. Nem felel a Társaság az általa vállalt Szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért, ha az eljárást a Felhasználó és Harmadik Személy közötti jogvita, vagy Harmadik Személy felróható magatartása akadályozza.

7.7 A Társaság felelősségének jelen ÁSZF szerinti korlátozása vagy kizárása nem érinti a Társaságnak azt a felelősségét, amelyet szerződésben érvényesen nem lehet korlátozni vagy kizárni.

 


 

 

Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás igénybevétele és tárgya

8.1 A Honlap használatához és a Honlapon található egyes információkhoz történő hozzáféréshez Regisztráció nem szükséges. A Regisztráció nélkül igénybevehető Szolgáltatások a következők: Termékek keresése, elektronikus kereskedelmi Szolgáltatások igénybevétele, hírek, információk, blog és egyéb szöveges tartalmak elolvasása, amelyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bármely Felhasználó jogosult. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások jelentik a Termékek megrendelését és a Társaság és a Felhasználó között a Termékek Adásvételét.

8.2 A Szolgáltatás tartalma vonatkozásában a Honlapon található információk irányadóak. A Szolgáltatások tartalmának esetleges bővüléséről vagy változásáról a Társaság a Honlapon közzétett hirdetmények, és/vagy e-mailben küldött tájékoztatók útján értesíti a Felhasználót.

 


 

 

Regisztráció

9.1 A Felhasználó a Honlapon történő Regisztrációval kijelenti, hogy jelen ÁSZF és a Honlapon található adatkezelési szabályzat feltételeit megismerte és az adatkezelési szabályzatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért, károkért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden Regisztrációt önállóként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a személyes beállítások linkre kattintást követően elérhető személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség. Szolgáltatót a Regisztráció során megadott adatok Felhasználó által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

9.2 Amennyiben a Felhasználó regisztrálja magát a Honlapon, az alábbi Személyes Adatait kell megadnia: (1) teljes név; (2) érvényes e-mail cím; (3) lakhely / szállítási cím; (4) telefonszám; (5) jelszó

9.3 A Regisztráció során további csillaggal jelölt adatok megadása kötelező lehet. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi azt, hogy az általa megadott jelszó titokban tartásáért kizárólagosan ő felel.

9.4 A Társaság jogosult a Regisztrációval tudomására jutott adatokat rögzíteni, és azokat a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezelni. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Társaság külön adatvédelmi és adatkezelési szabályzattal rendelkezik, amelyek Felhasználó általi megismerése és elfogadása a szolgáltatási jogviszony létrejöttének feltétele.

9.5 A Felhasználó a Honlapon történő regisztrációval tudomásul veszi és egyben kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság a Személyes adatait marketing célú tevékenységekre használhatja fel.

 


 

 

A termék megrendelése

10.1 A Termékek megrendeléséhez a Honlapon történő Regisztráció nem szükséges. A Termékek megrendelése a következő lépések alapján történik.

(i) a Vásárló, amennyiben regisztrált, felhasználó neve és jelszava segítségével bejelentkezik;

(ii) a megvásárolni kívánt Terméket a kosárba helyezi.

(iii) amennyiben a Vásárló további Terméket kíván a kosárba helyezni, úgy az áruházba visszalépve folytathatja a vásárlást, a kosárban felsorolt termékek előtt található piros X-re kattintva törölheti a kosárból a terméket;

(iv) a kosár végösszege alatt található a kiválasztott termé(ke)k bruttó eladási ára, alatta a “Személyes átvétel” és a “Súly alapú szállítási díj” gomb. Amennyiben a “Személyes átvétel” kerül kiválasztásra a “Súly alapú szállítási díj” nem kerül kiszámlázásra. “Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva lehetőség van arra, hogy amennyiben nem a Regisztráció során megadott szállítási címre kéri a Termék kiszállítását, akkor helyette egy másik szállítási címet adjon meg;

(v) a “Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva a szállítási mód, majd ezt követően a fizetési mód kiválasztására nyílik lehetőség;

(vi) amennyiben a Vásárló mindent rendben talál, akkor a “Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését és kifizetni a megvásárolni kívánt Termék(ek)et, illetve megjegyzést is fűzhet a megrendelésével kapcsolatosan.

10.2 A Vásárló a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva kijelenti, hogy a rendeléssel járó fizetési kötelezettségét elfogadja, jelen ÁSZF, valamint a Honlapon található adatkezelési szabályzat feltételeit megismerte és elfogadja, továbbá az adatkezelési szabályzatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

10.3 A megrendelés elküldését követő 48 (negyvennyolc) órán belül a Társaság e-mail-ben visszaigazolást küld a Vásárlónak a megrendelés megerősítésére. E visszaigazoló e-mail nem minősül a Szolgáltató részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának, és e visszaigazolással érvényes szerződés nem jön létre a Szolgáltató és Vásárló között.

10.4 A Szolgáltató a Vásárló megrendelését (ajánlatát) külön elfogadó e-mail útján fogadja el, melyben a Vásárlót tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről, illetve a várható szállítás idejéről. A szállítási idő a raktáron lévő termékekre 1-4 munkanap, készlethiányos termékekre 1-2 hét. Érvényes szerződés a felek között ekkor jön létre. A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis 48 (negyvennyolc) órán belül nem kapja meg a Szolgáltatótól az elküldött megrendelésére vonatkozó külön elfogadó e-mailt.

10.5 Az e-mailben történő visszaigazolás kézbesítésének hiányát okozhatja a rosszul megadott e-mail cím, vagy a postafiókjához tartozó tárhely telítettsége. Az e-mail-ben történő visszaigazolás automatikusan megtörténik a megrendelés rögzítését követően.

10.6 A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Ptk. és az Elkertv.-ben foglaltak az irányadóak. A szerződés a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 


 

 

Fizetési és szállítási feltételek

11.1 A Vásárló három fizetési módot választhat. Az utánvétes fizetési mód a közvetlen banki átutalás és a Simpepay kártyás fizetési mód a Termékek megvásárlásakor.

Fizetési tájékoztatató elérhetősége: Fizetesi_tajekoztato.pdf, Payment_information.pdf
Adattovábbítási nyilatkozat: Adattovabbitasi_nyilatkozat_HU.pdf, Payment_information.pdf

11.2 A Társaság a Termékek Vásárlóhoz történő szállítására az általa megfelelő formában kiválasztott szaktársaságot veszi igénybe. A szállítás költsége a Vásárlót terheli. A szállítást Magyarországi rendeltetési hely esetén a A Royal Sprint Kft. szállítja ki.

11.3 A szállítás a megrendeléstől számított kb. 10 munkanap, terméktípusonként változik, megrendeléskor pontosítandó. A termék megrendelésekor 70% előleg befizetése szükséges, a fennmaradó 30% a szállítást megelőzően (készpénzben vagy átutalással) fizetendő. A termék kiszállítása díjmentes a teherautóról történű levétel és a rakodás a vevő feladata. A rakodáshoz típusonként akár 5-8 ember is  kell a mozgatáshoz, ennek költsége a vevőt terheli, ha daruzni kell a terméket a költsége a vevőt terheli.

 


 

 

Elállás

12.1 A jelen 12. pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró Vásárlóra vonatkoznak, aki Terméket (árut) vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a jelen pont alkalmazásában a továbbiakban: „Fogyasztó”).

12.2 A Fogyasztó jogosult a Termék Adásvételére irányuló szerződés esetén a Terméknek, több Termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott Terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. A Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a Termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

12.3 Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Társaság részére a Társaság fenti 6.3 pontban meghatározott valamely elérhetőségén. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

12.4 A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen 12. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

12.5 Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 (tizennégy) naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

12.6 Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. Javasolt, hogy a Fogyasztó az elállásról szóló levelet ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

12.7 A Fogyasztó elállása esetén köteles a megrendelt Terméket a Társaság 6.3 pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a Terméket. A Termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A Termék visszaküldési költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

12.8 Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül – a Termék visszaküldése feltételével – a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a Terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

12.9 A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

12.10 A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 


 

 

Szavatosság

A termékekre vonatkozó szavatossági és jótállási feltételek a termékek csomagolásán vagy dokumentációján találhatók. A 151/2003. (IX. 22.) számú Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállás minimálisan 1 év. Az Üzemeltető a jótállási kötelezettsége alól mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A Vásárló a kijavítási igényét a forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is bejelentheti.

13.1 A Felhasználó minőségi kifogás esetén szavatossági igénnyel élhet a Társaság felé. A (kellék)szavatosság a Társaság hibás teljesítésért való felelősségét jelenti. A megrendelt termékekre az Társaság Ptk. 6:157. § szabályai szerint kellék- és termékszavatosságot vállal. Hibás teljesítés esetén a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn belül a Vásárló a kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 2 hónapon belül köteles tájékoztatni az Társaságot, lehetőleg írásban az info@medencepont.hu címen. A Ptk. 6:159. §-ban meghatározott kellékszavatossági sorrend szerint az Társaság a terméket: a Vásárló választása szerint elsősorban kijavítja vagy kicseréli, ha a cserére nincs mód, úgy a Vásárló választása szerint árengedményt ad, vagy a Vásárló a vásárlástól elállhat, és kérheti a termék vételárának visszatérítését. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. A Ptk. 6:168. §-ban meghatározott termékszavatosság szerint közvetlenül a gyártó, előállító vagy az Társaság a terméket a Vásárló választása szerint kijavítja vagy kicseréli, azonban a termék hibáját ebben az esetben a Vásárló köteles bizonyítani. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Az igény kizárólag a gyártó általi forgalomba hozataltól számított két éven belül érvényesíthető. Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok és a jótállás érvényesítésével kapcsolatos költségek (pl. kicserélés vagy elállás esetén a visszaküldés postaköltsége) az Társaságt, illetve a gyártót, előállítót terhelik. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény, kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, viszont a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik a Vásárlót.

13.2 A szavatossági jogok és a jótállás érvényesítését kivéve az utánvéttel vagy portósan visszaküldött termékek átvételére az Társaságnek nincs lehetősége, azt minden esetben visszaküldi a feladónak.

 


 

 

Panaszügyintézés és egyéb jogérvényesítési lehetőségek

14.1 A Felhasználó a Termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

(a) telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás: munkanapokon 8-18 óráig, szombaton 9-14 óráig; mobil: +36 306 704 505

(b) e-mail: medencepont@medencepont.hu

14.2 A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát telefonon közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az alábbi írásbeli panaszról szóló pontban meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató a Felhasználóval köteles közölni.

14.3 A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni, továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Felhasználóhoz eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles 5 (öt) évig megőrizni.

14.4 A reklamációt a termék csomagolásában lévő reklamációs formanyomtatvány kitöltésével számla csatolásával fogadunk el írásban a mellékelt e-mail címre elküldve. Több komponensből álló termékek 3 (három) napon belüli  garanciális cseréjét kizárólag akkor áll módunkban elfogadni, amennyiben az a tényleges használatot befolyásolja. Pl.: a szivattyú meghibásodása és a a fólia szivárgása nem indokolja a termék visszavételét vagy teljes cseréjét, mert azt a komponens cseréjével orvosolni lehet. Amennyiben a termék meghibásodását észlelték, de  számunkra a törvényben meghatározott 60 (hatvan) napon belül nem jelezték a garanciális igényt nem áll módunkban elfogadni.

14.5 Amennyiben a Társaság és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a felek közötti tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

(a) panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál,

(b) békéltető testület eljárásának kezdeményezése,

(c) bírósági eljárás kezdeményezése.

 


 

 

Adatvédelem, adatkezelés

15.1 A Honlap külön adatvédelmi és adatkezelési szabályzattal rendelkezik, amelyet a Felhasználó a Megrendeléssel  egyidejűleg elfogad és tudomásul vesz.

15.2 A Felhasználó – függetlenül attól a ténytől, hogy a Honlapon Regisztrált Felhasználó vagy csak látogató – a Honlap használatával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a  Honlap marketing célokra felhasználjon cookie-kat (remarketing), amelyek segítségével a Honlap látogatóinak személyre szabott hirdetéseket tud a Társaság eljuttatni az interneten keresztül. A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment, ennek megtörténtéről a felhasználó a Társaságtól nem kap további értesítést. A Felhasználó a Google hirdetési beállítási oldalán a fenti cookie-k használatát letilthatja.

 


 

 

A felhasználó szavatossági nyilatkozatai

16.1 A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával szavatolja, hogy:

(a) nagykorú, cselekvőképes személy, munkával megszerzett keresményével önállóan rendelkező 14. életévét betöltött kiskorú személy vagy jogi személy képviseletére jogosult képviselő;

(b) elolvasta, megértette, a jelen ÁSZF tartalmát és feltételeit;

(c) elolvasta és megértette a Társaság Adatvédelemi Szabályzatát;

(d) a Szolgáltatás igénybevétele során felelősségteljes magatartást tanúsít, és más Felhasználókkal szemben jóhiszeműen, együttműködően és tiszteletteljesen viselkedik;

(e) kártalanítja a Társaságot Harmadik Személyek részéről felmerülő minden olyan igénnyel szemben, amely a Honlap Felhasználó általi használatával, illetve a Társaság Szolgáltatásainak igénybevételével függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, igényt, hiányt, kárt.

16.2 Amennyiben a Felhasználó bármely szavatossági nyilatkozata hamisnak bizonyul, úgy az súlyos szerződésszegésnek minősül, és a Társaság által nyújtott Szolgáltatás azonnali beszüntetését vonhatja maga után, illetőleg a Társaság az általa legmegfelelőbbnek ítélt szankció alkalmazására jogosult.

 


 

 

A társaság jogai az internetes felület tartalmának védelmében

17.1 A Felhasználó a Regisztrációval és az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Társaság minden értesítés nélkül eltávolíthatja az olyan tartalmat, anyagokat vagy anyagokra történő hivatkozást (linket), amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütközőnek, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál, illetőleg amelyek megsértik vagy megszegik a Társaság vagy bármely Harmadik Személy szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát.

17.2 A Társaság az általa legmegfelelőbb módon haladéktalanul szankcionálja a Honlap Szolgáltatásaival szemben tanúsított jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységeket, amelyek különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak lehetnek:

(a) a Szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;

(b) a Társaság számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet;

(c) más Felhasználókról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy e-mail címeket);

(d) a Honlap bármely részének újraformázása vagy szerkesztése;

(e) felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen fondorlattal történő létesítése;

(f) olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél, illetőleg Harmadik Személyek szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát;

(g) vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek közzététele vagy továbbítása;

(h) olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik.

17.3 A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon Felhasználók Regisztrációját, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes adatával, információjával visszaélnek, különösen, ha a Felhasználó által a Honlapon keresztül megjelenített tartalom:

(a) védjegyet sért,

(b) mai vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplő, közismert ember neve, kivéve, ha ez a felhasználó anyakönyvezett neve,

(c) más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név,

(d) obszcén vagy trágár kifejezés,

(e) rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális vagy politikai és világnézeti hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés és magatartás,

(f) burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.

 


 

 

A regisztráció megszünése és megszüntetése

18.1 A Felhasználó bármikor törölheti Regisztrációját, ezáltal bármikor megszüntetheti a Társasággal létrejött szolgáltatási jogviszonyt. A Regisztráció megszüntetésével a Társaság által nyújtott szolgáltatási jogviszony megszűnik.

18.2  Társaság bármely regisztrált Felhasználót törölhet a nyilvántartásából, amennyiben a regisztrált Felhasználó bizonyíthatóan a Honlapot támadó, ártó tevékenységet folytat. A Társaság a többi Felhasználó általi zavartalan felhasználás érdekében ilyen tevékenység esetén büntetőjogi feljelentéssel élhet a jogi szabályozások keretén belül, illetve kártérítési igényét is érvényesítheti a bizonyítottan jogellenes magatartást végzőkkel szemben.

18.3 A Felhasználó elhalálozása esetén a Regisztráció törlése iránt közeli hozzátartozó, illetve törvényes képviselő járhat el a szükséges dokumentumok bemutatásával.

18.4 A regisztráció megszűnik a Társaság Honlapon nyújtott szolgáltatásának teljes megszűnésével, illetve a Társaság jogutód nélküli megszűnésével.

 


 

 

Irányadó jog, jogviták rendezésére

19.1 Az információs szolgáltatási jogviszonyra az ÁSZF és Magyarország jogszabályai az irányadók.

19.2 A szerződő felek minden, a jelen ÁSZF-el kapcsolatos jogvitában alávetik magukat az általános perrendtartási szabályok szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességének.

 


 

 

Szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztatás

20.1 A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés írásban megkötöttnek minősül.

 


 

 

Villám akciók

21.1 A villám akciókban meghatározott termékek ellenértékét a rendelést után a számla kézhezvételét követően kérjük átutalni a számlán feltüntetett bankszámlaszámra.
A megrendelt terméket az akcióban meghatározott időpontban fogjuk kiszállítani.
A villám akció 5 napig tart. A rendelések összegzése után kerülnek a termékek kiszállításra.

 


 

 

Egyéb rendelkezések

22.1 Ha bármilyen hatáskörrel rendelkező illetékes bíróság szerint az ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelen, semmis vagy végrehajthatatlan lenne, úgy ez csak arra a rendelkezésre vonatkozik, és nem jelenti az egész dokumentum érvénytelenségét, semmisségét vagy végrehajthatatlanságát, és minden egyéb rendelkezés érvényben és hatályban marad.

22.2 Az ÁSZF-ben, vagy jogszabály által biztosított valamely jog vagy jogorvoslat Társaság általi gyakorlásának elmulasztása nem jelenti az adott, vagy más jogról vagy jogorvoslatról való lemondást, továbbá ezen jog vagy jogorvoslat egyszeri vagy részleges gyakorlása sem gátolja meg az adott, vagy bármely más jog vagy jogorvoslat további gyakorlását.

A jelen ÁSZF -et, és az annak részét képező figyelemfelhívást, valamint a Társaság Adatvédelmi szabályzatát elolvastam és megértettem, azt elfogadom.

 


 

 

Adatvédelmi szabályzat

PREAMBULUM, A SZABÁLYZAT CÉLJA

1.1 A HOCKKA Kft. (Székhely: 2120 Dunakeszi, Kálvin János u 2. Cégjegyzékszám: 13-09-204807; Adószám: 14787616-2-13; a továbbiakban: „Társaság”) érdekelt abban, hogy (1) az általa forgalmazott medencéket és tertozékokat (a továbbiakban: „Termék”) a felhasználók a lehető legszélesebb körben megismerjék és megvásárolják a www.medencepont.hu honlapon keresztül, a Szolgáltató ezen elkötelezettségéből kiindulva létrehozta a www.medencepont.hu weboldalt (a továbbiakban: „Honlap”).

1.2 Jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (a továbbiakban: „Szabályzat”) a Honlap adatkezelési gyakorlatának feltételeit tartalmazza. A Honlap a Társaság tulajdonában, illetve üzemeltetésében áll. A Társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Szabályzat tartalmát, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Szabályzatban és a hatályos magyar jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

1.3 A jelen Szabályzat célja annak biztosítása, hogy

(a) a Honlaphoz kapcsolódó elektronikus kereskedelmi szolgáltatás igénybevételéhez szükséges,

(b) a Honlapon a Társaság által forgalmazott Termékek elektronikus úton történő népszerűsítéséhez szükséges, valamint

(c) a Honlapon keresztül történő a Társaság által forgalmazott Termékek megvásárlásához szükséges személyes és esetlegesen különleges adatok kezelése a hatályos magyar adatvédelmi tárgyú jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történjen.

1.4 A jelen Szabályzat célja továbbá, hogy a Társaság által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden felhasználó számára – tekintet nélkül a felhasználó nemére, nemzetiségére vagy lakóhelyére – biztosítva legyen az, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem). A Társaság, a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési Szabályzatnak megfelelően kezeli.

1.5 A felhasználó a Honlap használatával kifejezetten elfogadja a jelen Szabályzatban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez. A Társaság tájékoztatja a felhasználót, hogy a Honlap használata üzleti kapcsolatnak minősül, így annak bejelentése a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz nem szükséges. a Marketing tartalmú megkeresésekhez történő hozzájárulás bejelentése megtörtént. A felhasználó a Honlap használatával kifejezetten elfogadja a jelen Szabályzatban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

A SZABÁLYZAT ÉRTELMEZÉSE, MEGHATÁROZÁSOK

2.1 A jelen Szabályzatot a magyar nyelv szabályai szerint, a magyar polgári jog általános jogelveinek érvényesülését szem előtt tartva kell értelmezni. A Szabályzat értelmezésekor a nagy kezdőbetűs szavak és kifejezések – tekintet nélkül arra, hogy milyen időben, számban, módban és esetben állnak – a Szabályzatban való első előfordulási helyen meghatározott jelentéssel bírnak.

2.2 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseivel összhangban, amennyiben a szövegösszefüggésből más nem következik a jelen Szabályzatban kisbetűvel használt fogalmak jelentése a következő:

adatfeldolgozás az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
adatkezelés az alkalmazott eljárástól függetlenül a Társaságnak az adatokon végzett bármely művelete vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (például: ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatmegsemmisítés az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
adattovábbítás az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
adattörlés az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
adatzárolás az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából; törlés helyett a Társaság zárolja az adatot, ha az adat végleges törlése sértené az érintett jogos érdekeit; a zárolt adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes vagy a különleges adat törlését kizárta;
érintett/felhasználó a Társaság által nyújtott szolgáltatásokat a Honlap használatával igénybe vevő, a Honlapot használó bármely személy, illetőleg bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
gazdasági reklám olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket – (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul;
harmadik személy olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, a Társasággal, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
hozzájárulás az érintett kívánságának, akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
különleges adat a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
nyilvánosságra hozatal az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
személyazonosító adat az érintett családi és utóneve, a leánykori név, a nem, a születési hely és idő, az anya leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel (a továbbiakban: TAJ szám) együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett azonosítására;
tiltakozás az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.3 Amennyiben a szövegből más nem következik:

(a) jelen Szabályzatban bármely jogszabályra történő hivatkozás az adott jogszabály időközbeni esetleges módosított, kiterjesztett, egységes szerkezetbe foglalt formáját is magában foglalja;

(b) jelen Szabályzatban a címszavak és a bekezdésszámok kizárólag hivatkozási alapul szolgálnak, és csak a Szabályzat szövegének értelmezésével együtt vehetők figyelembe;

(c) jelen Szabályzatban személyre történő valamennyi hivatkozás bármilyen személyre, társaságra, társulásra, kormányzatra, államra vagy állami intézményre, illetve hatóságra való hivatkozást jelent;

(d) jelen Szabályzat egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy kizárja a rosszhiszemű vagy csalárd nyilatkozatért vagy eljárásért való felelősséget vagy jogorvoslatot.

AZ ADATKEZELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

3.1 A Társaság mint adatkezelő neve: HOCKKA Kft.
3.2 Az adatkezelő székhelye: 2120 Dunakeszi, Kálvin János u 2.
3.3 Az adatkezelő levelezési (posta)címe: 2120 Dunakeszi, Kálvin János u 2.
3.4 Az adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-204807
3.5 Az adatkezelő adószáma: 14787616-2-13
3.6 Az adatkezelő e-mail címe: medencepont@medencepont.hu. Az érintett tudomásul veszi, hogy a Társaság a fent megjelölt email címre kizárólag az adatkezelésével, illetve a jelen Szabályzattal kapcsolatos kérdéseket, panaszokat fogadja.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, A KEZELT ADATOK KÖRE

4.1 A Társaság a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag (i) a Társaság és felhasználók közötti kapcsolattartás; (ii) a Társaság – elektronikus kereskedelmi – szolgáltatásainak hatékony, biztonságos és személyre szabott formában történő nyújtása; (iii) a Szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése során közvetítőként történő közreműködése; (iv) felvilágosítás adása; (v) működési problémák elhárítása; (vi) hírlevél és egyéb marketing célú hirdetések küldése; (vii) statisztikai célú adatgyűjtés; (viii) kutatási célzatú információszerzés érdekében tárolja.

4.2 A Társaság mint adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján az alábbi személyes adatokat, az alábbi adatkezelési célokból kezelheti:

(a) az érintett e-mail címét és jelszavát, amely adatok kezelésének célja az, hogy az érintetteket egymástól meg lehessen különböztetni a regisztráció alkalmával és a szolgáltatások igénybevétele során;

(b) az érintett családnevét és keresztnevét, nemét, lakóhelyének címét, szállítási címét, e-mail címét, a szülés várható időpontját és telefonszámát, amely adatok kezelésének célja az, hogy (i) az érintett a regisztrált tartalmakat hitelesen hozhassa létre; (ii) a Társaság a Honlapon keresztül hatékonyan, biztonságosan és személyre szabott formában  nyújthasson a Felhasználóknak elektronikus kereskedelmi  szolgáltatásokat, illetőleg a Felhasználó által megrendelt Termékeket a Társaság eljutathassa a Felhasználóhoz;  (iii) biztosítsa a kapcsolatot az érintett és a Társaság között többek között hírlevél üzenetek, sms és email üzenetek és reklámüzenetek küldése révén.

4.3 A Társaság tájékoztatja a felhasználót, hogy a regisztráció, a Honlappal kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele, a Honlap használata során különleges adatok kezelésére nem kerül sor.

4.4 Az érintett önkéntes döntése az, hogy a Szabályzat 4.2. pontjába foglalt személyes adatokat a Társaság részére megadja-e vagy sem, azonban meghatározott személyes adatok rögzítése nélkül a regisztráció nem teljesíthető, így meghatározott szolgáltatások nem vehetők igénybe. A regisztráció során a felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: név, e-mail cím, lakóhely címe, szállítási cím, szülés várható időpontja, telefonszám, jelszó. A regisztráció befejezését követően azonnali bejelentkezés válik lehetővé. Amennyiben a felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik személy adatait adta meg, vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Társaság jogosult a felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Társaság a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért és helytálló, igaz voltáért kizárólag az azokat megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről és mobiltelefonszámról kizárólag ő veszi igénybe a szolgáltatást.

4.5 A regisztrációt követően és a szolgáltatások használata során a Társaság esetlegesen más személyes adatok rögzítését is kérheti az érintettől azzal, hogy köteles valamennyi adatkérés előtt megjelölni az adatkezelés célját. Minden esetben a személyes adatok rögzítése önkéntes, annak elmaradása nem érinti a Honlap használatát.

4.6 A Társaság az érintett által megadott személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Ezen személyes adatokat a Társaság az érintett kérésére haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül törli.

4.7 A Társaság a fentieken túlmenően nem kezel semmilyen személyes vagy különleges adatot törvényi felhatalmazás alapján. Amennyiben a Társaság törvény valamely rendelkezése alapján kezel az érintettről személyes vagy különleges adatot, akkor ezen adatkezelési művelet végrehajtása előtt az adatkezelés céljáról és időtartamáról – törvényi hivatkozás megjelölésével – megfelelően tájékoztatja az érintettet. A Társaság valamennyi személyes adat kérése előtt megfelelően tájékoztatja az érintettet arról, hogy a szóban forgó adat megadása önkéntes és az érintett hozzájárulásán alapul, avagy kötelező és törvényi felhatalmazáson alapul.

4.8 Az érintett a Szabályzat elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Társaság személyes adatait anonimizálva, az érintettel való kapcsolatba hozhatóságától megfosztva, statisztikai célra használhatja. A Társaság vállalja, hogy ezen adatokat a statisztikai feldolgozásukat követően az egyes érintettekkel nem lehet újra kapcsolatba hozni.

4.9 A felhasználó a regisztrációval tudomásul veszi azt, hogy biztonsági adategyeztetés céljából a Társaság a megadott regisztrációs adatokat ellenőrizheti, a felhasználó személyazonosító igazolványának másolatát bekérheti a regisztrációs adatok valódiságának ellenőrzése céljából, melyet külön adatkezelési hozzájárulás mellett a felhasználó e-mail útján scannelve vagy postai úton küldhet meg a Társaság részére. A biztonsági adategyeztetés során felvett személyes adatokat a Társaság a védett informatikai rendszerében ideiglenesen tárolja, a felhasználó által megküldött fénymásolatokat a biztonsági adategyeztetés lezárultával a Társaság megsemmisíti. A biztonsági adategyeztetéssel megvalósuló adatkezelés céljáról és további feltételeiről Társaság, az adatok bekérésekor külön tájékoztatást nyújt a felhasználó részére. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság vagy a szabálysértési hatóság tájékoztatás nyújtása, személyes adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a Társaságot. A Társaság a hatóságok részére, jogszerű megkeresésüket teljesítve – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

4.10 A Társaság a Honlap működéséről, a Szolgáltatások igénybevételének feltételeiről, illetőleg a Szolgáltatásokkal összefüggésben meghatározott gyakorisággal a felhasználónak hírlevelet, sms és email üzeneteket, geolokalizációs üzeneteket, valamint marketing célú- és reklámüzeneteket küldhet. A felhasználó a fentiek szerinti üzenetek Társaság általi megküldésének lehetőségéhez a regisztrációval, illetőleg a jelen Szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul. A felhasználó jogosult a regisztrációt követően a Honlap használata során bármikor – a Honlap megfelelő ikonjára kattintva – a fenti hozzájárulását bármikor visszavonni.

4.11 A Honlap látogatóinak számítógépét a Társaság által alkalmazott rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. Ahhoz, hogy a Honlapon minden tartalom megtekinthető legyen, a felhasználó részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. Ennek megfelelően a Honlap egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre a felhasználó számítógépén, amelyek a Honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek. A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment, ennek megtörténtéről a felhasználó a Társaságtól nem kap további értesítést. A cookie-k a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és kizárólag a munkamenet idején élnek. A cookie-k elhelyezésével a Társaság célja az, hogy a látogatók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el. A fenti információkat a Társaság kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, célzott hírlevél, marketing célú – és reklámüzenet küldésére, valamint statisztikai célokra használja fel.

4.12 A Honlap böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét). Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció, illetve a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a felhasználók nem, csak a Társaság fér hozzá. A fenti információkat a Társaság kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA

5.1 A Társaság általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

5.2 A regisztrációs folyamat során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Felhasználó a regisztráció törlését vagy adatainak módosítását bármikor kérheti az info@medencepont.hu email címen keresztül. A kérelem beérkezését követően a Társaság a felhasználó személyes adatait véglegesen törli rendszeréből, melyek visszaállítása lehetetlen. Az adatok törlésének határideje a törlési kérelem beérkezését követő 10 (tíz) munkanap. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott (hírlevél feliratkozás) további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

HOZZÁFÉRÉS A KEZELT ADATOKHOZ, ADATFELDOLGOZÁS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS

6.1 A személyes adatokat elsődlegesen a Társaság, illetve a Társaság belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak a Szabályzatban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel.

6.2 A Társaság informatikai rendszerének üzemeltetése körében a Társaság adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, rendszergazda) vehet igénybe.

6.3 A Társaság jogosult a felhasználók személyes adatainak alvállalkozói részére történő továbbítására. A Társaság partnerei kiválasztását alapos előkészítés előzte meg, akik kötelesek a feladataik teljesítése, a szolgáltatás nyújtása során tudomásukra jutott bizalmas adatokat a törvényes előírások keretében, valamint a Szabályzat betartásával kezelni.

ADATBIZTONSÁG

7.1 A Társaság a személyes adatokat a ZeroTime Services Kft-től, (2013 Pomáz, Mikszárt Kálmán utca 36/4. info@zerotimeservices.com) bérelt szerveren tárolja. A Társaság gondoskodik az adatok biztonságáról, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés megakadályozásáról.

7.2 A Társaság minden szükséges lépést megtesz azért, hogy biztosítsa a felhasználók által a Honlapon megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során. A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.  A Társaság informatikai rendszere és hálózata megfelelő módon védett a számítógép használata során megvalósuló csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések ellen.

7.3 A Társaság az adatkezelés során megőrzi (1) a titkosságot: megvédi a személyes adatot, hogy csak olyan személy férhessen hozzá, aki erre jogosult; (2) a sértetlenséget: védi a személyes adatok teljességét és azok feldolgozás módszerének a pontosságát.

8.A FELHASZNÁLÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

8.1 A felhasználó jogai a személyes adatok kezelésével kapcsolatban

8.1.1 Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett – a Szabályzat 8.1.6 pontjában szereplő elérhetőségeken keresztül – bármikor tájékoztatást kérhet a Társaságtól személyes adatai kezeléséről. A Társaság a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja az érintettet az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapták meg az adatokat.

8.1.2 Adathelyesbítéshez való jog

Az érintett – a Szabályzat 8.1.6. pontjában szereplő elérhetőségeken keresztül – bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak. A Társaság a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 5 (öt) munkanapon belül az adatokat helyesbíti, és erről az érintettet értesíti.

8.1.3 A személyes adatok törléséhez való jog

Az érintett – a Szabályzat 8.1.6. pontjában szereplő elérhetőségeken keresztül – bármikor kérheti személyes adatainak törlését. Amennyiben az érintett és a Társaság között nincs semmilyen jogi vita és a Társaságnak sincs törvényi kötelezettsége a személyes adatok további tárolására, akkor a Társaság haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül törli az érintett valamennyi személyes adatát. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Társaság a szükséges időtartamig megőrzi.

8.1.4 Az adatok zárolásának joga

Az érintett – a Szabályzat 8.1.6. pontjában szereplő elérhetőségeken keresztül – bármikor kérheti, hogy törlés helyett a Társaság zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

8.1.5 Tiltakozás joga

Az érintett – a Szabályzat 8.1.6. pontjában szereplő elérhetőségeken keresztül – bármikor tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

(a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag a Társaság jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

(b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

A Társaság a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (tizenöt) nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről az érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Társaság az adatkezelést megszünteti, és a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett nem ért egyet a Társaság döntésével, akkor az ellen – annak közlésétől számított 30 (harminc) napon belül – az Infotv. alapján bírósághoz fordulhat.

8.1.6 Az érintett a fenti jogait az alábbi elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja:

Név: HOCKKA Kft. 2120 Dunakeszi, Kálvin János u 2.

E-mail: medencepont@medencepont.hu

8.2 Az érintett kötelezettségei a személyes adatok kezelésével kapcsolatban

8.2.1 Az érintett köteles a valóságnak megfelelő személyes adatokat megadni, illetve – amennyiben valamely adat megváltozik – a személyes adatokat helyesbíteni vagy a Társaságtól azok helyesbítését kérni.

8.2.2 A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon érintettet, aki bármely más személy adatával visszaél.

8.2.3 Az érintett a Szabályzat elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Honlap használata során nem oszthat meg olyan tartalmat, nem küldhet olyan üzenetet, amely

(a) mások becsületét, méltóságát sérti;

(b) valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoporthoz tartozása vagy vélt tartozása miatt mást szidalmaz;

(c) valamely szolgáltatást, gazdasági társaságot alaptalanul, rosszindulatúan vagy lejárató, hitelrontó szándékkal szidalmaz.

Ezen személyes adatokat a Társaság haladéktalanul törli, és felszólítja az érintettet arra, hogy tartsa meg a fenti követelményeket. Amennyiben az érintett a figyelmeztetést követően újra, a fenti előírásokba ütköző magatartást tanúsít, a Társaság fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje őt.

JOGORVOSLAT

9.1 Amennyiben az érintett álláspontja szerint a Társaság adatkezelése megsértette a Szabályzatot vagy a hatályos törvényi rendelkezéseket, akkor az érintett az általa vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40.).

9.2 Az érintett a Szabályzat 8. pontjában szabályozott jogok megsértése esetén a Társaság ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre – az érintett döntése alapján – az érintett lakhelye, illetve Társaság székhelye szerinti törvényszék az illetékes.

A SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA, ÉRTELMEZÉSE, HATÁLYBALÉPÉSE

10.1 A Társaság fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot – az érintettek elektronikus levélben történő értesítése mellett – egyoldalúan módosítsa, amely módsításról az érintetteket a Honlapon tájékoztatja. Az érintett a Honlap a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Szabályzatot.

10.2 A Társaság kijelenti, hogy a Szabályzat valamennyi módosítása meg fog felelni a módosításkor hatályos törvények adatvédelmi rendelkezéseinek.

10.3 A Társaság kijelenti, hogy a Szabályzatot az értelmezés időpontjában hatályos törvényekkel összhangban kell értelmezni. Amennyiben a Szabályzat és a hatályos törvények között eltérés van, a hatályos törvények az irányadóak.

10.4 Jelen Szabályzat hatályba lépésének napja 2016. Február 1.

 


 

 

Vásárlási feltételek

A Medencepont webáruház működtetését a HOCKKA Kft. végzi. A vásárló rendelésének befogadása azon a feltételen alapszik, hogy elolvasta, értelmezte és elfogadta a Vásárlási feltételekben megfogalmazottakat.A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. A megrendelő a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

A termék kiválasztása

A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül. A vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba rakom” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A Kosár gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét. Itt leellenőrizheti rendelése helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthat, javíthat is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét. A “NÉZD MEG A KOSARAT” FUNKCIÓNÁL LEHET A KUPONKÓDOT ÉRVÉNYESÍTENI, később erre már nem lesz lehetőség. Ha bármilyen kérdése, kérése van a kuponkóddal kapcsolatban, kérem bátran hívjon minket a +36 306 704 505 számon, vagy írjon egy emailt az medencepont@medencepont.hu címre.

A rendelés elküldése

Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, tudomásul veszi a szállítási költséget, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni a termékeket, akkor egyszerűen kattintson a “Tovább a Pénztárhoz” gombra. Ezután lehetősége van kiválasztani, hogy már regisztrált vásárlóként szeretne-e belépni, új vásárlóként akar regisztrálni.
Ha korábban már vásárolt áruházunkban, úgy adja meg a korábbi regisztráció során megadott e-mail címét és jelszavát. Ha új vásárlóként szeretne regisztrálni, akkor adja meg a vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket a rendszer eltárol, és a legközelebbi vásárlás alkalmával már csak be kell jelentkeznie

A következő lépésben ha egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez kattintson a „Megrendelés Elküldése” gombra.

Árak

Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a webáruházban a termékek mellett találnak. Az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák, azonban ezek az árak nem tartalmazzák a szállítási és utánvét költségét. A szállítási költség a pénztár folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt, valamint a Vásárlási feltételek között is megtalálható.

Akciós kuponkódok érvényesítése

A speciális kuponokat be kell írni a kuponkód helyére,  ami a NÉZD MEG A KOSARAT funkció alatt, a weboldal bal oldalán a Van kuponod? Kérdés alatt talál meg. Ott be tudja írni, és ezáltal érvényesíteni a speciális kedvezményeket nyújtó kuponkódokat. A kuponkódot már nem tudja később érvényesíteni.

A termékek mellet megjelölt akciós árak visszavonásig, a készlet erejéig  vagy a megjelölt konkrét dátumig érvényesek. Az akciókról a weboldalon és hírleveleinkben is értesítjük vásárlóinkat.

A rendelések feldolgozása

A rendelések feldolgozása 48 órán belül megtörténik.

Adatbeviteli hibák javításának lehetősége

Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés Elküldése” gomb megnyomása előtt van lehetősége.

Visszaigazolás

Minden rendelésről e-mailes visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását követően egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről és (később) egyet a várható szállítási időpontról. Telefonos egyeztetés esetén hívja a +36 306 704 505 számot.

Számlázás

A Medencepont webáruház a számlát elektronikus úton juttatja el az Ön által megadott e-mail címre.

Fizetési feltételek

Áruházunkban jelenleg bankkártyával, készpénzzel, illetve utánvéttel történő fizetésre van lehetőség. Utánvét esetén a teljes vételárat szállítási költséggel együtt a küldemény átvételekor kell kifizetni készpénzben a küldemény kézbesítőjének.

Szállítási feltételek és díjak

A szállítási költség Magyarországi rendeltetési hely esetén a Royal Futárszolgálat aktuális díjszabása határozza meg.

Postafiók címre nem szállítunk. A szállítási és fizetés díjaink belföldre vonatkoznak. Külföldre történő szállítás esetén nem egységesek a szállítási díjak, illetve utánvétre is csak korlátozottan van lehetőség, ezért csak egyedi megoldásokat tudunk kínálni, kérjük vegye fel a kapcsolatot ez ügyben velünk az info@medencepont.hu e-mail címen!

Várható szállítási határidő

A szállítási idő a raktáron lévő termékekre 1-4 munkanap, készlethiányos termékekre 1-2 hét, amennyiben az árut mégsem tudjuk időben elküldeni, felvesszük Önnel a kapcsolatot. Szombaton, vasárnap és ünnepnap elosztóközpontunk nem szállít.

A szállítástól elállás

Ha a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, akkor elállhat, azonban köteles erről a megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni.

A megrendelő a megrendelés pillanatától az áru átvételét követő 14 napig elállhat a szerződéstől.

Megrendelés módosítása, törlése

A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a vásárló felé azonnal értesítést küld az eladó webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Ez az értesítés nem minősül az eladó és a vásárló között létrejött szerződésnek! Csupán jelzi a vásárlónak, hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította az eladó illetékes munkatársa felé.

Amennyiben a vásárlóhoz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.
Az eladó a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a vásárlónak rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a vásárló e-mailben és/vagy telefonon értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak a “Kapcsolat” menüpontok alatt található email címen van lehetőség rendelésének visszavonására.
A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában e-mailben kerülhet sor. E -mail cím: info.medencepont.hu

A termék visszaküldése

A terméket az elállási jog jelzését követő 14 napon belül kell visszaküldenie a megrendelőnek hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában. A sérült, megrongált, nem rendeltetésszerűen kipróbált terméket, valamint azon termékeket, ahol a csomagolás felbontását követően az elállási jog nem gyakorolható (zárt csomagolású egészségvédelmi, higiéniai termékek, hang-, képfelvétel, valamint számítógépes szoftver esetében), nem vesszük vissza.
Az elállási jog gyakorlásának feltételeiről itt olvashat részletesen: http://magyarefk.hu/hu/hasznos-tudnivalok/internetes-vasarlas/elallasi-jog-hianya.html#mikor-veszitjuk

 


 

 

A cookiek-król

A cookie (magyarul egyre gyakrabban sütiként is emlegetik) olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik és a későbbi látogatásokkor aktiválódik. A Medencepont azért használ cookie-kat, hogy egyszerűbbé és kellemesebbé tegye látogatásait. Nem használjuk a cookie-kat személyes információk tárolására és arra sem, hogy ilyen információkat adjunk ki egy harmadik félnek.

Kétféle cookie létezik; állandó és átmeneti (session cookie). Az állandó cookie-k fájlként tárolódnak számítógépén vagy mobil eszközén legfeljebb 12 hónapra. Az átmeneti cookie-k átmeneti időre tárolódnak és eltűnnek, ha bezárja böngészőjét.

Az állandó cookie-kat arra használjuk, hogy megjegyezzük országválasztását és egyéb információit, amennyiben bejelentkezéskor a „Jegyezz meg” opciót választja.

Átmeneti cookie-kat akkor használunk, amikor Ön elindítja a termékszűrő funkciót, illetve amikor ellenőrizzük, hogy Ön bejelentkezett-e.

A cookie-kat blokkolhatja is, illetve kérhet értesítést, valahányszor számítógépe vagy mobil eszköze cookie-t fogad.

Figyelem! Ha blokkolja a cookie-kat, nem fogja tudni kihasználni honlapunk számos előnyét.

 

Harmadik fél cookie-jai

Egy harmadik fél cookie-jait arra használjuk, hogy statisztikai adatokhoz jussunk olyan webanalitikai szoftverek segítségével, mint például a Google Analytics és a CoreMetrics. Az ilyen célra használt cookie-k közt van állandó és átmeneti (session cookie) is. Az állandóak maximum 24 hónapig tárolódnak számítógépén.

Call Now Button